BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Ogłoszenia/Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (..)

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń Urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie

Ogłoszenia 31 Stycznia 2022

Zarządzenie Nr 1/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kępnie

z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania urzędu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 Uchwały nr 285.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) zarządzam, co następuje:

1. W celu  podjęcia działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie (dalej PCPR) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie (dalej PZOON), w okresie od  31 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadzam ograniczenia w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu, szczegółowo określone w § 2.

2. 1. Obsługa interesantów w zakresie wszystkich zadań realizowanych przez PCPR i PZOON odbywa się w wydzielonym z korytarza w części B budynku, punktu obsługi - okienku. Miejsce to wyposażone jest w dzwonek przyzywowy.

2.W pomieszczeniu o którym mowa w ust 1, w tym samym czasie może przebywać tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

3.Wizyta osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, lub mających trudności w wejściu do budynku do wydzielonego punktu obsługi, odbywa się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

4.Posiedzenia składów orzekających PZOON, odbywają się bez osobistego stawiennictwa pacjenta. Jeżeli lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna, że przedłożona do wniosku o ustalenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, wówczas orzeczenie wydawane jest zaocznie.

5.Oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej odbywają się w sposób zdalny za pomocą środków informatycznych lub telekomunikacyjnych.

6.Zawieszone do odwołania pozostają spotkania w siedzibie PCPR, dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi.

7.W korytarzu budynku PCPR, w części oznaczonej wielką literą „A” jak i „B” znajduje się specjalny pojemnik- urna, gdzie można  składać wnioski, pisma, dokumenty.

8.Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR/ PZOON mogą również kontaktować się z pracownikami telefonicznie i e-mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, e-mailem lub w konkretnych przypadkach za pośrednictwem ePUAP lub SOW.

3. Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

1)Zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu.

2)Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,

3)Zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

4. Traci moc Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przez jego wywieszenie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  /-/ Zuzanna Puchalska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kępnie

Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
185
do góry