BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Nabór pracowników/Ogłoszenia o naborze/Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko (..)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole ds. Finansowo-Księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Ogłoszenia o naborze 11 Sierpnia 2023

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor

w Zespole ds. Finansowo-Księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Oferta Nr:  PCPR.1101.2.2023 z dnia 11 sierpnia 2023r.

 1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie:

 1. konieczne: wyższe
 2. preferowane: średnie oraz ukończone szkolenia specjalistyczne w zakresie kadr lub płac lub finansów.

2) doświadczenie (staż pracy):

 1. konieczne: wyższe- 3lata, średnie - 5lat w tym co najmniej 2lata doświadczenia w pracy administracyjnej w jednostkach pomocy społecznej
 2. preferowane: doświadczenie związane z kadrami i finansami w jednostkach samorządowych

3) umiejętności zawodowe:

 1. konieczne: biegła znajomość obsługi komputera, dobra znajomość obsługi programu Płatnik i programu płacowo-kadrowego Optima, znajomość przepisów: z zakresu prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, funduszu świadczeń socjalnych,
 2. preferowane: dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność logicznego myślenia, praktyczna znajomość zagadnień kadrowych i płacowych, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

4) inne wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. wiedza z zakresu podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, kodeksem postepowania administracyjnego,
 2. umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 3. umiejętność redagowania pism urzędowych, oraz redagowania wewnętrznych aktów prawnych,
 4. komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysoka kultura osobista,
 5. dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków, lojalność, dyspozycyjność, dyskrecja,
 6. odporność na sytuacje stresowe,
 7. dbanie o pozytywny wizerunek Jednostki,

 3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) Prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami polegającymi m.in. na:

 1. naliczaniu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
 2. naliczaniu zasiłków ZUS oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zasiłków na obowiązujących drukach lub w postaci luźnych kart przenoszonych z komputerowych nośników danych,
 3. sporządzaniu list płac zleceniobiorców,
 4. sprawdzaniu pod względem formalno-rachunkowym list płac pracowników i zleceniobiorców,
 5. sporządzaniu pod względem formalno-rachunkowym rachunków do umów zleceń,
 6. rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 7. naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz sporządzaniu miesięcznych i rocznych deklaracji z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 8. naliczaniu i pobieraniu PPK, dobrowolnego pracowniczego ubezpieczenia grupowego oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (miesięcznej deklaracji rozliczeniowej),
 9. terminowym sporządzaniu dokumentacji dotyczącej miesięcznych deklaracji ZUS,
 10. dokonywaniu potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz według złożonych indywidualnych deklaracji o potraceniach,
 11. uzgadnianiu z systemem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym rocznych pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 12. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 13. archiwizacji wytworzonej dokumentacji pracowniczej w systemie elektronicznym.

2) Współpraca ze stanowiskiem zajmującym się sprawami kadrowymi w sprawach związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców.

3) Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych dla zatrudnionych emerytów i rencistów.

4) Przygotowywanie przelewów w zakresie płac i wprowadzanie do bankowości elektronicznej.

5) Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

6) Przygotowywanie dowodów księgowych i dokumentacji do wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

7) Bieżące i prawidłowe dokonywanie zapisów księgowych list płac (w tym dekretacja dokumentu księgowego) w sposób umożliwiający otrzymywanie rzetelnych informacji ekonomicznych w szczególności rejestrowanie w programie finansowo-księgowym.

8) Rozliczanie i analiza poprawności zapisów list płac w systemie finansowo-księgowym, konta rozrachunków tj. 225,229,231,240 i konta kosztów tj. zespołu „4”, sporządzanie miesięcznych zestawień kosztów i zobowiązań do 5-go dnia następnego miesiąca.

9) Zgłoszenie i wyrejestrowanie do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków ich rodzin.

10) Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.

11) Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, sporządzanie raportów ZUS IMIR.

12) Prowadzenie spraw pracowniczych w ramach:

 1. grupowego ubezpieczenia,
 2. pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

13) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora bądź przez bezpośredniego przełożonego.

 4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU OBJĘTYM NABOREM:

Miejsce pracy:

Praca w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i windę.

Stanowisko pracy:

 1. stanowisko dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz urządzeń biurowych,
 2. praca na ¾ etatu z przewagą wysiłku umysłowego,
 3. praca w systemie jednozmianowym,
 4. przewidywany termin zatrudnienia: 1 września 2023 rok.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kserokopie świadectw pracy oraz referencje,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,
 11. osoby niepełnosprawne kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie naboru.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze „Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie”, w terminie do dnia 21 sierpnia 2023r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie po wyżej określonym terminie podlegają odrzuceniu.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap: kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 1,2, i 6. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane  w I etapie.

II etap: kwalifikacja merytoryczna - obejmująca test i rozmowę kwalifikacyjną. - test składający się z 10 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

 1. ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530),
 2. ustawę z dnia 5 czerwca 1989r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tj. z Dz.U. z 2023r. poz. 1465),
 4. ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1732),
 5. ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.),
 6. ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2023 poz. 120 ze zm.).

Test odbędzie się w dniu 30.08.2023r. w siedzibie PCPR przy ul. Sienkiewicza 26 o godz. 11:00. Z osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu, przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna  z Komisją Rekrutacyjną w dniu 30.08.2023r. o godz. 13:00 w siedzibie PCPR w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust 1 lit. A) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz.530)”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych i nie wykorzystanych dokumentów w procesie rekrutacji PCPR Kępno nie odsyła. Kandydat może je odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji.

 /-/ Beata Kosędka

Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Kępnie

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE NABORU

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 RODO1, informuję:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, reprezentowane przez Dyrektora.  Kontakt do Administratora: tel. 62 79 122 90; e-mail: .
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - informacje pod linkiem https://pcpr.kepno.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych.
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 221 par. 1-2 Kodeksu Pracy w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy.
 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres przeprowadzenia rekrutacji, a następnie trwale niszczone. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej np. w związku z prowadzonym postępowaniem.
 9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 10. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ……………., udzieloną w dniu ……… w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 13. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 14. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zgodności z art. 77 RODO, (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl

 _______________

1   RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.)

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nabór na wolne stanowiska
pdf 2023-08-11 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf 173.16KB zobacz
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
62
do góry