BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Grafika BIP

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Kępińskiego realizującą zadania samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Kępnie, powołaną Uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego Nr IV/21/99 z dnia 29 stycznia 1999r.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie  działa na podstawie :

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458, z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175, poz.1362 z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1493 z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887 z późn.zm).

Przedmiot działalności i kompetencje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz ustaw określonych w Statucie, a w szczególności:

 • opracowuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych,
 • opracowuje i realizuje 3-letnie programy dotyczące rozwoju pieczy zastępczej,
 • opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • organizuje i zapewnia pieczę zastępczą w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym w postaci świadczeń finansowych,
 • organizuje i zapewnia usługi o określonym standardzie w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie powiatu,
 • udziela pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu w rozumieniu przepisów art. 47 ustawy o pomocy społecznej, w tym prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób wymagających wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • organizuje pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia w środowisku,
 • szkoli i doskonali zawodowo kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • organizuje doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • organizuje wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 • organizuje szkolenia dla prowadzących rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej oraz pozyskuje kandydatów do pełnienia tej funkcji,
 • organizuje wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,
 • przyznaje świadczenia na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz udziela informacje o uprawnieniach i obowiązkach osoby usamodzielnianej,
 • finansuje koszty świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innego powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • organizuje i przyznaje pomoc dla uchodźców,
 • orzeka o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności w formie dofinansowania rehabilitacji społecznej przy pomocy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zasady funkcjonowania:

Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Kępno, a terenem działania  - obszar Powiatu Kępińskiego.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum, będącego jednostka budżetową jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

Pracą Centrum kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Kępińskiego. Dyrektor jest w stosunku do jego pracowników reprezentantem pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Centrum działa w formie jednostki budżetowej.

 W Centrum istnieją następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Prawnych.
 • Zespół ds. Finansowo-Księgowych.
 • Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej.
 • Zespół ds. Pieczy Zastępczej.
 • Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Zespół Interwencji Kryzysowej.
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Przy Centrum działa, powołany przez Starostę Kępińskiego Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 2 lutego 2012r., Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie jako organ I instancji w sprawach orzekania o niepełnosprawności. Działalność PZOON określa odrębny Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 17/2012 Starosty Kępińskiego z dnia 28 marca 2012r.

Przy Centrum działa Zespół Edukacyjno-Terapeutyczno-Rehabilitacyjny w ramach którego funkcjonuje: świetlica socjoterapeutyczno-integracyjna działająca wg odrębnego Regulaminu; gabinet psychologiczny dla osób dorosłych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; gabinet logopedyczny dla osób dorosłych oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowe zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przyjęty Uchwałą Nr 100.IV.2012 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2012r.

Kategoria: Statut i regulaminy [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-12-02 Regulamin Organizacyjny PCPR - plik niedostępny cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Regulamin Organizacyjny PCPR - plik niedostępny cyfrowo 5.79MB zobacz
pdf 2020-12-02 Statut PCPR w Kępnie - plik niedostępny cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Statut PCPR w Kępnie - plik niedostępny cyfrowo 1MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PCPR Kępno
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-02 09:06
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-02 09:10
Wytworzenie publikacji
Dyrektor PCPR 2020-12-02 09:09
Zatwierdzenie
Dyrektor PCPR 2020-12-02 09:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
14
do góry