BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Grafika BIP

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Kępińskiego realizującą zadania samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Kępnie, powołaną Uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego Nr IV/21/99 z dnia 29 stycznia 1999r.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie  działa na podstawie :

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282, ze zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 573 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1249 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2020r. poz. 821 ze zm);
 • Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1472);
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 1598);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 s.1);
 • Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320);
 • Uchwały Nr XXXV/209/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz ustaw określonych w Statucie, a w szczególności:

 • opracowuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych,
 • opracowuje i realizuje 3-letnie programy dotyczące rozwoju pieczy zastępczej,
 • opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • organizuje i zapewnia pieczę zastępczą w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym w postaci świadczeń finansowych,
 • organizuje i zapewnia usługi o określonym standardzie w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie powiatu,
 • udziela pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu w rozumieniu przepisów art. 47 ustawy o pomocy społecznej, w tym prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób wymagających wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • organizuje pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia w środowisku,
 • szkoli i doskonali zawodowo kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • organizuje doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • organizuje wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 • organizuje szkolenia dla prowadzących rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej oraz pozyskuje kandydatów do pełnienia tej funkcji,
 • organizuje wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,
 • przyznaje świadczenia na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz udziela informacje o uprawnieniach i obowiązkach osoby usamodzielnianej,
 • finansuje koszty świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innego powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • organizuje i przyznaje pomoc dla uchodźców,
 • orzeka o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności w formie dofinansowania rehabilitacji społecznej przy pomocy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zasady funkcjonowania:

Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Kępno, a terenem działania  - obszar Powiatu Kępińskiego.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum, będącego jednostka budżetową jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

Pracą Centrum kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Kępińskiego. Dyrektor zarządza i kieruje Centrum na podstawie aktów prawnychoraz udzielanych pełnomocnictw i wydanych upoważnień. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnatrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie i organizację. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osów zatrudnionych w Centrum.

Centrum działa w formie jednostki budżetowej.

 W Centrum istnieją następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół ds. Organizacyjno-Administracyjnych,
 • Zespół ds. Finansowo-Księgowych,
 • Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej i Projektów,
 • Zespół ds. Pieczy Zastępczej, w ramach którego funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego działająca wedłuig odrębnego regulaminu,
 • Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przy Centrum działa, powołany przez Starostę Kępińskiego Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 2 lutego 2012r., Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie jako organ I instancji w sprawach orzekania o niepełnosprawności. Zasady i tryb funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekaniao Niepełnosprawności w Kępnie określa Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przyjęty Uchwałą Nr 285.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021r

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne
pdf 2022-01-21 Uchwała 285.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21.12.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego PCPR.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
Uchwała 285.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21.12.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego PCPR.pdf 1.76MB zobacz
pdf 2022-01-21 Uchwała Nr XXXV.209.2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Uchwała Nr XXXV.209.2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.pdf 353.23KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PCPR Kępno
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-02 09:06
Aktualizacja publikacji
Żurecka Lidia 2022-01-21 08:08
Wytworzenie publikacji
Dyrektor PCPR 2022-01-21 08:07
Zatwierdzenie
Dyrektor PCPR 2022-01-21 08:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
50
do góry