BIP

Recepta na wychowanie

PCPR otrzymał dotację na realizację projektu  "Recepta na wychowanie II"

Departament Polityki Rodzinnej poinformował, że rozstrzygnięto konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 564 wnioski konkursowe na łączną kwotę 20.320.268 zł . Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 264 projektów na łączną kwotę 7.800.000 zł .

Wśród rozpatrzonych pozytywnie projektów jest również projekt przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie p.t. "Recepta na wychowanie II" . Otrzymaliśmy dotację w wysokości 77.000 zł na :

 • poradnictwo specjalistyczne ( neurolog dziecięcy, rehabilitant, logopeda);
 • "Szkołę dla rodziców zastępczych";
 • zajęcia pozalekcyjne w świetlicy integracyjno - socjoterapeutycznej przy Zespole Edukacyjno - Terapeutyczno - Rehabilitacyjnej;
 • specjalistyczne szkolenie podnoszące kwalifikacje rodziców zastępczych " Jak skutecznie wychowywać - kompetencje rodzicielskie" oraz "Interwencje medyczne w sytuacjach kryzysowych"
 • wycieczkę do Wesołego Miasteczka w Chorzowie dla dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne;
 • konkurs plastyczny dla wychowanków rodzin zastępczych;
 • spotkanie wigilijne dla wychowanków rodzin zastępczych i ich rodzin;
 • zakup wyposażenia mieszkań wychowanków usamodzielniających się - pomoc na zagospodarowanie rzeczowe;
 • zakup sprzętu niezbędnego w mieszkaniach zawodowych rodzin zastępczych;

Ww. zadania realizowane będą po otrzymaniu stosownej umowy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin realizacji: lipiec - grudzień 2011 roku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie  realizuje projekt p.n. "Recepta na wychowanie"

w ramach pozyskanych środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Centrum zaplanowało w 2010 roku następujące działania:

I. Utworzenie 4 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych

Planuje się utworzenie czterech zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych na terenie powiatu kępińskiego dla 13 dzieci. Rodziny te zostały przeszkolone i posiadają kwalifikacje do pełnienia zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

II. Poradnictwo Specjalistyczne dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziny przewiduje się zatrudnienie specjalistów: - seksuologa, neurologa dziecięcego i logopedę.

 • Seksuolog przeprowadzi 3 "pogadanki" w formie warsztatów z rodzicami zastępczymi w dwóch grupach.
 • Logopeda przeprowadzi cykl zajęć indywidualnych z dziećmi mającymi problemy z mową i wymową.
 • Neurolog dziecięcy przeprowadzi konsultacje indywidualne z 10 dziećmi.

III. Konferencją informacyjno - edukacyjną dot. rodzicielstwa zastępczego

Planuje się zorganizować konferencję promującą rodzicielstwo zastępcze oraz wspierającą istniejące rodziny zastępcze w rozwiązywaniu ich problemów dot. np. kontaktów z rodzicami biologicznymi dzieci czy z sądem rodzinnym jak również informującą rodziców o ich ulgach, uprawnieniach oraz obowiązkach. Konferencja połączona byłaby z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas tej konferencji zostaną ogłoszone wyniki Konkursu plastycznego i fotograficznego i wręczymy nagrody rzeczowe laureatom - wychowankom rodzin zastępczych.

Planujemy zaprosić do udziału w konferencji specjalistów z zakresu ustawodawstwa dot. rodzicielstwa zastępczego np.

 • przedstawiciela MPiPS pracującego nad założeniami do "Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" ;
 • przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka;
 • przedstawicieli Fundacji Dzieci Niczyje

IV. "Szkoła dla Rodziców Zastępczych" jako forma wsparcia rodzin zastępczych

Cykl warsztatów dla rodziców zastępczych będą miały na celu przede wszystkim: nabycie, rozwój umiejętności wychowawczych i zachowań asertywnych.- dla 10 - osobowej grupy rodziców zastępczych przewiduje 10 spotkań po 2 godziny.

Głównym celem "Szkoły dla Rodziców Zastępczych" jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

V. Zajęcia pozalekcyjne - świetlicowe dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Zajęcia świetlicowe będą miały za zadanie zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin zastępczych. Na terenie powiatu występuje duża potrzeba wprowadzenia uzupełniającego systemu edukacji i komunikacji z rówieśnikami. Świetlica przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia z powodu niedostosowanego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzących - w przeszłości - z rodzin niewydolnych wychowawczo i środowisk zagrożonych uzależnieniem. Zajęcia prowadzone będą z następującymi specjalistami: pedagog i logopeda.

Planuje się przeprowadzić Konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci uczęszczających na zajęcia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone w formie dyplomu i nagrody rzeczowej a pozostałe prace również otrzymają wyróżnienia i nagrody pocieszenia podczas Konferencji informacyjno - edukacyjnej dot. rodzicielstwa zastępczego połączonego z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

W ramach zajęć pozalekcyjnych planuje się również zorganizować jednodniową wycieczkę edukacyjną do parku dinozaurów "ZAUROLANDIA" - parku spełniającego marzenie podróży w czasie. Przewodnik Parku oprowadzi wychowanków ścieżką edukacyjną poprzez poszczególne ery paleontologiczne, następnie zwiedzą muzeum skamieniałości, w którym zobaczą skamieniałe szczątki roślin i zwierząt.

Redakcja strony: Recepta na wychowanieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 366

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl