BIP

Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych

Opis głównych zadań realizowanych ze środków PFRON dot. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Stworzenie możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Coraz więcej osób niepełnosprawnych korzysta z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Turnus rehabilitacyjny - to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna na wniosek lekarza może pojechać na turnus rehabilitacyjny sama lub z opiekunem. Pobyt osoby niepełnosprawnej jak i opiekuna na takim turnusie może być w części dofinansowany ze środków PFRON.

Uprawnione do korzystania z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności czy niezdolności do pracy,
  • dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Stworzenie możliwości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wielu niepełnosprawnych potrzebuje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zapewnia osobom niepełnosprawnym Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaopatrzenie to może być przyznane bezpłatnie, za częściową odpłatność lub odpłatnie. Osobie niepełnosprawnej, która zakupiła przedmiot ortopedyczny czy środek pomocniczy i musiała uiścić udział własny, po odliczeniu limitu NFZ, przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON

Najczęściej PCPR dofinansowuje m.in.:

  • pieluchomajtki,
  • obuwie ortopedyczne,
  • pionizatory dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym,
  • wózki inwalidzkie,
  • protezy kończyn,
  • cewniki,
  • aparaty słuchowe itp.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych utrudniających indywidualnym osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie

Co to są bariery?

Bariery architektoniczne to utrudnienia dla osób niepełnosprawnych występujące w budynkach, które ze względu na rozwiązania techniczne lub warunki użytkowania utrudniają bądź uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Realizując to zadanie, bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby i rodzaj niepełnosprawności. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Prace te mają na celu stworzenie warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne z lokali mieszkalnych, a w szczególności z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz dostępu do lokali mieszkalnych.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenie uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym, z określonym rodzajem niepełnosprawności, samodzielne życie w społeczeństwie. Dotyczy to przede wszystkim narządu słuchu i mowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kategoria: Druki wniosków dla niepełnosprawnych [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
rtf Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474

67.56KB
rtf Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dorośl - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 650

69.77KB
doc Wydanie legitymacji - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336

31.5KB
doc Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - dzieci - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320

42KB
doc Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - dorośli - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352

46KB
pdf Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336

60.55KB
doc Dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322

49KB
doc Likwidacja barier architektonicznych - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332

120KB
doc Likwidacja barier technicznych - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326

93KB
doc Likwidacja barier w komunikowaniu - wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315

91.5KB
doc Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - informacje ogólne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317

129.5KB
doc Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - wniosek dot. zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342

134.5KB
Kategoria: Komunikaty dla niepełnosprawnych [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacja o dofinansowaniu do uczestnictwa osób niepełnosparwnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387

77.37KB
pdf Informacja o dofinansowaniu do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosparwnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394

95.68KB
pdf Informacja o dofinansowaniu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosparwnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328

152.52KB

Redakcja strony: Stanowisko ds. osób niepełnosprawnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 681

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl